Privacy Policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(CUH)

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja – összhangban AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: „Adatvédelmi Rendelet”) szabályaival – a www.cuh.hu weboldal (továbbiakban „Weboldal”) felületén keresztül a Consult-Union Hungária Kft-vel kapcsolatba kerülő ügyfelek (a továbbiakban: „Felhasználó” ill. „Felhasználók”) a tájékoztatása a Felhasználóknak a Consult-Union Hungária Kft. üzemeltető és adatkezelő által kezelt személyes adataikról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

I. AZ ADATKEZELŐ 

CÉGNÉV: Consult-Union Hungária Kft.

SZÉKHELY: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 4. em. 414.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg.

01-09-266685

E-MAIL: info@cuh.hu

továbbiakban: „Adatkezelő”

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

II. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása, logisztikai tevékenysége és számviteli feladatainak ellátása céljából. 

CÉGNÉV: Consult-Union Hungária Kft.

SZÉKHELY: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 4. em. 414.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg.

01-09-266685

E-MAIL: info@cuh.hu

 

TEVÉKENYSÉG: Weboldal szolgáltató partner

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az üzemeltetővel történő kapcsolatfelvételhez kapcsolódóan a természetes személyeknek az Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) – b) pontjai alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az árajánlatkérő/kapcsolat felvételi lap kitöltésével és Consult-Union Hungária Kft. üzemeltető részére történő elküldésével hozzájárul, hogy az ott megadott személyes adatokat az üzemeltető jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor – illetőleg a jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott elévülési idő elteltével – visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát. 

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

IV/1. Személyes adatok kezelése

A Consult-Union Hungária Kft. üzemeltető gazdálkodó szervezetek részére nyújt számviteli és tanácsadási szolgáltatásokat, így kizárólag a gazdálkodó szervezet kapcsolattartójának kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kezeli a következők szerint:

Adatkezelés célja

Kezelt adatok megnevezése

Adatkezelés ideje

Adatkezelés jogalapja

Kapcsolatfelvétel, árajánlatkérés 

Kapcsolattartó természetes személy neve, céges telefonszáma, céges e-mail címe

A kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az űrlap elküldésével kezdődik. Amennyiben a Felhasználó és az üzemeltető között nem jön létre megbízási jogviszony, a megadott személyes adatok 6 hónap elteltével automatikusan törlésre kerülnek. A szermélyes adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti írásban. 

Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Hírlevél, direkt marketing

Kapcsolattartó természetes személy neve, céges telefonszáma, céges e-mail címe

Hírlevelet, direkt megkeresést azok a személyek kapnak, akik ahhoz kifejezetten hozzájárultak. 

A megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel vagy hírlevél feliratkozással kezdődik és a hírlevél leiratkozásig tart. A hírlevéllel kapcsolatos szermélyes adatok törlését a Felhasználó bármikor kérheti írásban leiratkozás útján. Ha a felhasználó nem kéri személyes adatai törlését azokat az üzemeltető legkésőbb a Weboldal megszűnésétől számított 30 nap elteltével törli.

Felhasználó önkéntes hozzájárulása

IV/2. Cookie-k (Egyéb célú adatkezelés)

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Átmeneti (session) cookie:

Céljuk a Weblap optimális és biztonságos működésének elősegítése. Nem rögzítenek személyes adatot. A honlapon történő látogatás időtartama alatt aktívak, azt követően automatikusan törlődnek. 

Állandó (persistent) cookie:

Céljuk a felhasználói élmény javítása (pl. optimalizált navigáció nyújtása. Nem rögzítenek személyes adatot. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap

Érintettek köre a sütik által gyűjtött adatok esetében: Az oldalon böngésző összes felhasználó

Adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Sütik törlése: A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

V. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű informatikai és technikai védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

VI. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

VI/1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad. 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki: kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében, adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben, adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az Adatkezelő székhelyén) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Felhasználó rendelkezésére. 

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a VI/6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a VI/7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

VI/2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

VI/3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

VI/4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
 • Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, 
 • Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, 
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; 
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VI/5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által átadott “saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Felhasználó a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg a Adatkezelő részére (statisztikai adatokra, vásárlási adatokra, Adatkezelő rendszerében egyéb módon képződő adatokra stb. nem vonatkozik). A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

VI/6. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Felhasználó az automatizált döntéshozatal alóli mentességre nem hivatkozhat, ha a döntés:

 • a Felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • a Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.

VI/7. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az esetleges profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli a Felhasználót rendszeréből.

Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud. 

VI/8. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a Felhasználó kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Felhasználó másként kéri.

VII. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,  ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(Az adatvédelmi incidens észlelése esetén az Adatkezelő képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

VIII. JOGORVOSLAT

A Felhasználó jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért méltányos mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.  

A Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu) fordulhat vagy b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Consult-Union Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a weblapon keresztül történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. A Felhasználó a honlap használatával, elfogadja a mindenkori Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket. 

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az adatokat közlő személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adtakezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

X. KAPCSOLAT

A Felhasználók a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ill. az Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogaikat az alábbi elérhetőségeken érvényesíthetik: 

Consult-Union Hungária Kft.

1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 4. em. 414.

E-mail: info@cuh.hu

Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2020.június 28.

Top